• slider image 226
  • slider image 227
  • slider image 228
  • slider image 231
  • slider image 232
  • slider image 233
:::
2020-05-27 停課不停學 教育局於公用頻道CH3試播系列主題教學影片 (黃保太 / 216 / 停課不停學)
2020-03-20 停課不停學 【工具】Google Meet 視訊會議 (黃保太 / 274 / 行政公告)
2020-03-19 停課不停學 新北市 停課不停學,學習送到家-線上學習資源 (黃保太 / 390 / 停課不停學)